Avaldus konkurentsiametile

Tartu Majaomanike Ühing ja Eesti Korteriühistute Liit tegid ühisavalduse 17. aprillil Konkurentsameti peadirektori hr Märt Otsa poole tarbimiskoha peakaitsme igakuise tasu tühistamiseks.
Pöördume Konkurentsiameti poole seoses 1. juulist kehtima hakkava Elektrilevi OÜ uues hinnakirjas rakendatud tarbimiskoha peakaitsme igakuise tasu tühistamiseks. Liitumistel on nii kõik tarbijad peakaitsme amprite eest juba kord maksnud ja seetõttu kujutab kuu tasu endast varjatult uut liitumistasu. Arusaamatu on igakuise püsitasu rakenduse põhjendus, et see on ette nähtud võrgu optimeerimiseks ja efektiivsuse tõstmiseks. Varem oli eramu peakaitsme puhul Eesti Energia nõue näha elektriprojektis eramu liitumiskeskusse peakaitse 40 A. Korteriühistutele oli samuti nõue näha elektriprojektis liitumiskeskusse peakaitse amprite suurus vastavalt Eesti Energia poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ja projekt kooskõlastada samuti Eesti Energiaga . Elektriprojekti realiseerimisel on iga liituja teinud märkimisväärset kulutust. Arusaamatu on nüüd Elektrilevi peakaitsme vähendamise ja maksustamise vajaduse põhjendus, nagu maksimaalselt koormamata peakaitse koormaks võrku ja piiraks võrku efektiivselt kasutada. Niisugune põhjendus on väär. Ükski peakaitse ei koorma võrku, vaid võimaldab pigem efektiivsemalt võrku kasutada, aga kõrge võrguteenustasu seejuures takistab küll tarbimist. Võrgu efektiivsuse suurendamiseks on hädavajalik alandada võrguteenustasu vähemalt 30%, mis looks tarbijale võimaluse kasutada efektiivsemalt elektrilisi kodumasinaid, elektrikütet jne. Korteriühistute korterite puhul rakendatakse võrguteenuse igakuist tasu jagatud peakaitsme näol, mille ainsaks eesmärgiks on saada tarbijatelt kätte teenimatult kasvõi piskutki raha.
Korterelamu peakaitse asub liitumiskeskuse ja seetõttu kasutab Elektrilevi korrusekilpidesse korteri arvestitesse voolu toomiseks korterelamule kuuluvat jaotusvõrku. Seetõttu peaks Elektrilevi elektri edastamisel korterite arvestitesse tasuma korteriühistu omandis olevat võrku kasutamise eest, mitte nõudma tasu korteri tarbijalt jaotatud peakaitsme näol.
Uues hinnakirjas on kuutasu kehtestamisega püütud kuidagi elektritarbimise vähenemisest tulenevat sissetulekut kompenseerida.
Konkurentsiamet tegi Elektrilevile ettekirjutuse võrguteenustasu vähendamiseks, sest tasud ei olnud kulupõhised, olid liialt suured ning nõudis võrguteenustasu hindade langetamist, mitte aga peakaitsmete igakuist maksustamist. Seega oli ametil ettekirjutuse tegemisel selge arusaam, et peakaitse ei põhjusta võrgule kulupõhiseid kulutusi. Arusaamatuks jääb, miks siis kinnitati igakuine kuutasu.
Elektrilevi on äriettevõte ja juhul kui soovitab tarbijal peakaitset vähendada peaks ta soovitud vähendatud amprid tarbijalt tagasi ostma hinnaga 1 amper 156 €. Peakaitsme ampritasu ei tohiks olla Elektrilevil äritegevuses ühepoolne kasusaamise vahend. Elektrilevil on peakaitsme vähendamise soovitusel põhjenduseks, et liitumistel on müüdud rohkem ampreid kui alajaama võimsus või elektriliini läbilaske võimaldab. Seega on raha liitumise eest tarbijalt saadud, kuid liitumises ettenähtud tööd on nähtavasti jäetud tegemata, muidu niisugust nõuet ei oleks tehtud. Nüüd on Elektrilevi ärganud ja soovib tekkinud viga kuidagi pehmelt parandada, ilma seejuures võrguettevõtte raha kulutamata ning soovitabki selleks tarbijatel loovutada tasuta peakaitsme ampreid. See on muidugi võrguettevõtja hea äriidee, müüa liitumisel ampreid tasuga ja soovitada tarbijatel loovutada ostetuid ampreid tasuta ! Seda ei saa nimetada äriks, vaid avalikuks tarbija röövimiseks.
Elektrilevil on ka muudki võrguteenuse hinnad arusaamatult kõrged. Näiteks kui tarbija on unustanud arve tasumata, võib võrguettevõte tarbimiskoha elektrivõrgust välja lülitada tänapäeval kaugloetava arvesti kaudu distantselt, ilma kohale tulemata, kuid iga välja - ja sisselülitamisel näpuliigutuse eest tuleb maksta 44,06 € nagu oleks keegi pidanud selleks kohale tulema. TMÜ ja Eesti Korteriühistute Liit ei nõustu Elektrilevi igakuise võrguühenduse kuutasu kehtestamisega ja soovitab Konkurentsiametil teha hinnakirjas tasude langetamiseks vajalikud muudatused.

Jüri Laurson
TMÜ asutajaliige, nõunik

Dagmar Mattiisen
EKÜL lõuna regiooni juhataja

Avaldus konkurentsiametile