TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
 
Vaatamata viimasel ajal meedias tehtavatele elektriohutusalastele reklaamidele ja soovitustele, toimub Eestis elektrist tingitud õnnetusi uskumatult palju. Tundub, et elektriohutusseadusega püstitatud eesmärk pole elektripaigaldiste omanikeni jõudnud. Õnnetusjuhtumite analüüsimisel selgub, et tarbija ja OÜ Jaotusvõrgu elektripaigaldised vajavad õigeaegset hooldamist ja remonti, sest vastasel korral võivad elektririkked ohustada inimese tervist, vara ja keskkonda. Päästeameti statistika andmetel süttis 2011. aastal 35 hoonet elektriseadmete vale kasutamise tõttu, 130 hoonet elektriseadmete rikete tõttu ja 182 hoonet rikete tõttu elektrijuhtmetes. Need on õnnetusjuhtumid, mille põhjust on olnud võimalik pärast põlengut kindlaks määrata, kuid palju on neid tuleõnnetusi, mille põhjust pärast õnnetust pole enam võimalik kindlaks määrata.
Enamus eelnimetatud õnnetusjuhtumitest oleks saanud kindlasti ära hoida, kui hoonete omanikud ja Jaotusvõrk oleksid järginud elektriohutusseaduse nõudeid ja oma hallatavaid elekpaigaldisi nõuetekohaselt hooldanud. Elektriohutusseadus paneb vastutuse elektripaigaldise korrasoleku eest omanikule. Paljud omanikud aga arvavad, et ohutusseaduse täitmine on igaühe oma asi, kuid unustavad seejuures, et punane kukk võib elektriohutusseaduse eiramise tõttu omandi sootuks hävitada. Sageli omanik ei hooma, et alates liitumispunktist algab tema elektripaigaldis, mille korrashoiu ja häirete eest ta vastutab. Liitumispunkti asukoht on igale tarbijale fikseeritud võrgu- ja elektrilepingus või võrguühenduse fikseerimise kokkuleppes. Esineb aga juhuseid, kus omanik on näidanud äärmuslikku võhiklikkust allkirjastades võrgu– ja elektrilepingu ilma selle eelnevalt läbilugemata ja hiljem märkab, et lepingus märgitud liitumispunkti asukoht ja võrguühenduse läbilaskevõime (peakaitse) ei vasta tegelikkusele. Näiteks olemasoleva 20A peakaitsme asemele on lepingusse ekslikult märgitud 6A. Niisuguseid eksitusi on hiljem raske lahendada, sest tihti puudub peakaitsme läbilaskevõime tõestuseks vastav dokumentatsioon.. Arusaamatuste vältimiseks peaks iga omanik korrastama oma hoone elektripaigaldise dokumentatsiooni sedavõrd , et sealt saaks ülevaate elektripaigaldise kohta. Dokumentatsioon oleks omanikule hiljem abiks elektripaigaldise korrastamisel ja elektritööde ettevõtjaga suhtlemisel.
Saabumas on järjekordne kütteperiood, kus hoonetes elektrivõimsus paratamatult suureneb. Selle tagajärjel võivad hoone mittekorras elektripaigaldises ilmneda rikked, mis on sageli ka tuleõnnetuste põhjuseks. Eriti tähelepanelikud peaksid olema need ehitiste omanikud, kes pole ehitise valmimisest saadik hoonete elektripaigaldist elektriohutusnõuetele vastavusse viinud, kuid kasutavad kaasaegseid elektriseadmeid, mis vajavad kaitsemaandust ja üle 6A pistikupesi.
Tarbijad, kes ei ole pädevad ise oma elektripaigaldise tehnilist seisukorda hindama ega korrastama, peaksid kasutama pädevate elektrispetsialistide abi.
Elektrist tingitud tuleõnnetusi on kindlasti odavam ennetada kui hiljem tuleõnnetustest tekkinud kahjusid korvata.

Jüri Laurson
volitatud elektriinsener
02.07.2012.a.
Tel. 58103202
 
Copyright © Majaleht 2007

admin