TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
 
Eestis hakati elektrienergiat kasutama 19. sajandi 80-ndatel aastatel ja tänapäeval ei kujuta inimene enam elu ette ilma elektrita . Igal aastal võetakse kodudes kasutusele üha uusi ja uuemaid energiasäästlikke kodumasinaid ja vidinaid, mis abistavad meid kodustel töödel. Vaatamata säästlikumate elektriseadmete kasutuselevõtule, kasvab elektrivõimsus märkamatult ja tekitab sageli elamu elektripaigaldisetes ülekoormatusi, mille tõttu tuleb elamutes tihti elektrisüsteeme remontida või koguni ümber ehitada. Praegu tarbib Eestis keskmine pere aastas elektrienergiat ca 4500kWh.
Elektrienergia kasutamine eeldab, et elamu või korteri elektripaigaldis vastaks elektriohutuse nõuetele. Elektriohutusseaduses on nõue, et elektripaigaldist tuleb projekteerida, ehitada ja remontida nii, et see ettenähtud viisil kasutuse korral ei ohustaks inimest, vara ja oleks keskkonnale ohutu. Vastutus elamu elektripaigaldise korrasoleku ja nõuetekohase käidu tagamise eest on seadusega pandud kinnisasja omanikule. Seadus ei nõua samas omanikult ise elektritööde tegemist, vaid selle korraldamist vastavat akrediteeringut omava elektrifirma (ka FIE) kaudu. Aga kust tellija teab, missuguses elektritöödega tegelevas firmas teevad elektritöid pädevad elektrispetsialistid. Koolitustele saadavad firmad tavaliselt töödejuhatajaid, tavaelektrikud pääsevad täiendkoolitusele kõrge koolitusmaksu tõttu harva ja teevad tööd vastavalt varemõpitule. Standardnõuded elektritöödele muudetakse aga pidevalt. Tihti töödejuhataja ei suuda pidevalt silma peal hoida ehitusobjektil ja ei märka tehtud vigu, eriti varjatud tööde osas. Elektripaigaldise kasutusele võtuks (lõpeb tunnistuse väljasta0misega) tuleb elektrifirmal tellida akrediteeritud kontrollasutuselt kasutuselevõtule eelnev tehniline kontroll. Ehitusfirma peab lisaks tunnistusele üle andma omanikule ka elektrialase dokumentatsiooni, mis on loetletud majandus-ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2007.a. määruses nr. 62. Need on: elektriprojekt (ka teostusjoonised), liitumisleping või piiritlusakt, paigaldatud kilpide ja kaablite isolatsiooni teimiprotokollid, maandustakistuse mõõtmise protokoll, varjatud tööde akt elektripaigaldise süvispaigaldise kohta, kaitsmete rakendustagatise mõõtmise protokoll jne. Tehnilise dokumentatsiooni olemasolul on omanikul või tema käidukorraldajal hiljem elektripaigaldise korrasolekut lihtne kontrollida ja kontroll-mõõtmistel ilmnenud vigu likvideerida. Elektritöödega tegelevaid firmasid ja muidutegijaid on palju, kuid kõik nad ei oska siiski kõiki elektritöid nõuetekohaselt teha ja nõutavat tehnilist dokumentatsiooni vormistada.
Elamute ja hoonete siseelektripaigaldiste ehituse nõuded erinevad oluliselt väliselektrivõrkude ehituse nõuetest.
Viimasel ajal on ilmnenud juhuseid, kus elektrifirma reklaamib end kui suurt tegijat, kes oskab kõiki elektritöid teha, kuid hiljem selgub, et on paraja käki kokku keeranud, tööde kalkulatsioonis nõutud tasu saanud, kuid tellijale pole nõutavat tehnilist dokumentatsiooni tööde lõpetamisel üle andnud. Pärast tööde lõppu peab tellija elektrifirmas käima nõutavat tehnilist dokumentatsiooni palumas, kuid asjata. Paljud elektritööde tellijad usuvad lihtsameelselt, et kui tellida tööd Eesti Energia Elektritööde AS- ist , siis on kõik mured murtud, kuid võta näpust. Tehtud tööde järgi ilmneb, et Eesti Energia Elektritööde AS ei ole siiski veel jõudnud spetsialiseeruda siseelektri tööde tegemisele. Nende “eelis” on aga see, et neil on võimalus tellijale enda ehitatud elektritöid pingestada ilma tellijale määruses nr. 62 nõutava tehnilist dokumentatsiooni esitamata. Arusaamatuks jääb, et Eesti Energia on hakanud siseelektritöid tegema, omamata selleks eelnevaid kogemusi. Praegu ei suuda firma isegi olemasolevaid välisvõrkegi korras hoida ja tähtajaliselt liitumislepinguid täita. Esineb juhtumeid, kus isegi neli aastat tagasi tormi tagajärjel inimestele ja loomadele ohtlikuks muutunud õhuliine ei suudeta remontida!
See kõik oleks välditud kui elektripaigaldise nõuetele vastavust hindaks mõni erapooletu hindaja. Tehnilise dokumentatsioonita ei saa tellija kontrollida tehtud tööde kvaliteeti ja ka tööde nõuetele vastavust. Näiteks nii ei saa tellija teada, kas paigaldatud elamu peakaitse ikka rakendub lühisel. Vastasel korral võib tekkida tulekahju.
Hiljuti näidati elektrist tekkinud tulekahju televisioonis, kus uues elamus süttis tuntud riigikogulase korteris elektripliidi toitekaabel, kuid arusaamatuks jääb siin, miks ei rakendunud uue elamu puhul rikkevoolu- ega liigvoolukaitse.
On esinenud juhuseid, kus pesumasina rikkest on süttinud elamu ja ei rakendunud isegi lühisekaitse.
Sageli korterivaldajad ja remondimehed eiravad elektriohutuse nõudeid.
Kujukas näide on pildil, kus kipsipanija on kipsi paigaldamisel elektriarvesti koos kaitsekorkidega kipsi taha jätnud ja isegi tapeedi peale kleepinud. Viga ei märgata enne kui toss taga. Sellisel juhul puudub Eesti Energial võimalus arvestit vahetada ja arvesti ühendusjuhtmete kontaktühendusi kontrollida, et tuleohtu vältida.
Eeltoodut arvestades soovitan omanikel elamu elektripaigaldise tehnilise seisukorra hindamisel kasutada sõltumatuid hindajaid, näiteks kogemustega OÜ Tehnokontrolli
eksperte.
 
orig
 
14.12.2009
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin