TARTU MAJAOMANIKE ÜHING     LIIKMESOODUSTUSED     TEATED     TEABEPÄEVAD     ARTIKLID     NALJAD             REKLAAM  
  Üleskutse
  Jäädvustame oma maja ehitamise lood
  Ettevaatamatus elektriga ümberkäimisel võib maksta elu
  Kirbuturg lööb kauba letti
  Kas mõistus võidab?
  Koduta asjade varjupaik annab uue elu
  Võrgueeskiri on elektriohutusseadusega vastuolus
  Energiakriisi märkamisaeg on saabunud
  Jüri Laurson: elektri uus hinnatõus ei ole põhjendatud
  Eesti edu aluseks on olnud kõrgharidus
  Eesti Energia mõnitab elektrikliente
  Ants Kask: linn vaatas inimeste murest mööda
  Eesti Energia segadust tekitavad elektritariifid
  Ettevaatust – elektromagnetilised lained ja kiirgus saastab elukeskkonda
  Koerte väljaheide linna ei kaunista
  Eesti Energia kasumijaht ei lase elektri hinda langetada.
  Kes likvideerib sobimatu elektrisisestuse?
  Tartu mõnitab jälakäijaid.
  Elektriohutuse nõudeid ei tohi alahinnata
  Elektrihinna alandamiseks on veel võimalusi küllaga
  Hõõglamp peab jääma
  Elektrimajandust korrastav elektriðokk!
  Jaotusvõrk teeb tuult tarbija rahakotis.
  Mõttetud monopolistide kahepoolsed lepingud…
  Elektripaigaldise ehitaja peab omama vastavat kvalifikatsiooni …
  Eesti elektritarbijad hirmul tuleviku pärast
  Üha kasvav elektri hind tabab valusalt kõiki tarbijaid
  Jäätumiskaitse väldib veetorustike külmumist ja katustel jääpurikate teket.
  Mis ootab kodutarbijaid vabal elektriturul?
  Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
  Roheline Energia
  Torm paljastas kitsaskohad elektrivarustuses
  Praakkaup kaupluses
  Eesti Energia võrgutasude kasutamine vajab tõhusamat riiklikku kontrolli.
   Energeetika ei ole kasiinomäng.
  Energiatootjate doteerimine tuleb lõpetada.
  Lumetõrjumise trikid Tartus
  Lumetõrjumise trikid
  Enne euro tulekut on hinnad märgatavalt tõusnud.
  Kallis LED-lamp tühjendab ostja rahakoti.
  Eestis on võimalik lollust patenteerida?
  Ülim aeg on elektripaigaldised talveks korrastada
  Elektri tarbija vabaturule sundimine on ennatlik
  Eesti ei ole elektri vabaturule minekuks valmis
  Elektri energiajulgeoleku tagab uus põlevkivielektrijaam.
  Elektrimüüja valik tekitab segadust
  Elektrienergia kasutamisel tuleb täita ohutusnõudeid
  Elektri võrguteenuse tariifid on vastuolus turumajanduse põhimõtetele
  Eesti riik ja rahvas ei sure välja.
  Tartu linnaametnikud pärsivad linna arengut
  Ennatlik elektri vabaturg kaotas Eestis energiajulgeoleku.
  Elektrilevil on võimalik võrgutasusid vähendada
  Elamutes on võimalik elektriohtu ennetada
  Uue Tartu Kaubamaja sambaid kaunistavad ohtlikud mõrad!
  Pauluse kalmistutagune tänav on mülgas
  Elektrivõrgud tuleb ehitada ilmastikukindlaks
  Haridusreformiga on vint üle keeratud
  Valgustuspost ootab ohvreid
  Majanduslangust ei põhjustanud soe talv, vaid kõrge energia hind
  Kiiver ei ole veel elukindlustus
  Tasuline lasteaiakoht kõigutab Eesti riigi julgeolekut
  Energiadieet pärsib Eesti majandust
  Meenutusi Teise maailmasõja tagajärgedest
  Maagaas ja kerge kütteõli toasooja saamiseks pole luksuskaup
  Läheneb esimese Tartu suusamaratoni 55. juubeliaasta
  Katsetus- eksitusmeetodid Viljandi ringi tunneli ehitusel.
  Elektribörsi kõrge hinnakõikumine tekitab tarbijale segadust.
  Elektriõnnetus ei hüüa tulles!
  Energia oskamatu müük põhjustab majanduslanguse
  Keskkonnareos on eluohtlik
  Eesti majandust pidurdab aktsiiside tõus
  Elektritarbijaid petetakse elektribörsi puudumisel!
  Kas hävitame ahikütte
  Kas valmistume UFO-de vastuvõtuks?
  Elektrienergia säästupoliitika hukatuslik finiš. I
  Kõrgepinge õhuliinid 35 ja 110 kV
  Valitsuse maagaasiaktsiisi tõus pärsib eesti majandust.
  Maksude tõus pärsib majandust
  Annetustega riiki päästma
  Trahvitõusuga tihenevad murepilved
   Emadepäev ei unune
  Gaasiaktsiiside kriitika võimuerakondadel on võimuletulekul muutunud kiituseks
  Esimese Tartu suusamaratoni stardikoht vajab tähistamist
  Keskkond ja mets vajab riiklikku kaitset


Elamute ja hoonete elektripaigaldis vajab hooldust ja kontrolli
 
Oleme igal hommikul harjunud kuulma raadiost hirmutekitavat uudist, et tulekahjus hävis järjekordelt mõni hoone või elamu. Sageli on võimatu pärast põlengu kustutamist kindlaks teha tegelikku tulekahju põhjust. Paljudel juhtudel võib selle põhjuseks olla hoone vana hooldamata elektripaigaldis. Paljudes vanades elamutes esineb veel aastakümneid tagasi paigaldatud elektripaigaldist, mida ei ole ümberehitatud ega viidud praegu kehtivate elektriohutuse nõuetega vastavusse. Samas kasutatakse neis elamutes aga mitmesuguseid kaasaegseid elektrilisi kodumasinaid ja seadmeid , mis nõuavad elektripaidaldises kaitsejuhi olemasolu. Paljud omanikud arvavad vääralt, et kuna nende hoonete elektripaigaldis on juba kord ehitatud , siis ei vaja see hooldust, remonti ega kontrolli. Kahjuks hooldusvaba elektripaigaldist ei eksisteeri. Olgu elamutes või hoonetes elektripaigaldis uus või vana, tuleb selle korrasolekut õnnetuste vältimisteks siiski perioodiliselt kontrollida ja hooldada. Elektriohutusseadus nõuab samuti , et elektripaigaldist tuleb hooldada, remontida ja kontrollida nii, et see ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohustaks inimest, vara ega keskkonda.
Elektriohutusseadus sätestab, et elektripaigaldise omanikud on kohustatud määrama käidukorraldaja kuni 1000 – voldise nimipingega elektripaigaldisele , mille peakaitsme amperaaþ ületab 100 amprit. See aga ei tähenda, et alla 100 amprit peakaitsmega elektripaigaldise omanikul pole vaja täita elektriohutusseadusest tulenevaid kohustusi. Elektripaigaldise korrasolek ei peaks sõltuma kontrollorganite tegevusest või tegemata jätmisest , vaid eelkõige omanike hoolivast suhtumisest oma varasse. Elektritööde ehituse ja hooldustööde teostamiseks peaks elektripaigaldise omanik pöörduma elektritööde firma või elektriala asjatundja poole, kes omab vastavat elektrialast pädevustunnistust ja on registreeritud majandustegevuste registris (MTR). Kuna elektritööde hinnad on ülikõrged, siis pöörduvad omanikud tihti elektritööde teostamise vajadusel mõne tuttava iseõppinud nn. elektrimehe poole kellel pole küllaldaselt teadmisi elektriohutuse nõuetest ega pädevust elektritööde teostamiseks. Arvestades eelpooltoodut pole imestada, et esineb palju tulekahjusid, mis võivad olla põhjustatud mittekorras elektripaigaldisest. Elektriohutuseeskirjade nõuete järgimisel saaks kindlasti elektrist tingitud õnnetusjuhtumeid ära hoida.
Tänapäeval märkame millist tähtsat rolli mängib elektrivool meie elus alles siis kui on toimunud avariiline või planeeritud elektrivoolu katkestus. Avariiliste katkestuste vältimiseks on hädavajalik, et omanikud pööraksid suuremat tähelepanu oma hoonetes elektripaigaldise hooldusele, remondile ja elektrotehniliste kontrollmõõtmiste vajadusele. Visuaalsest ülevaatusest ei aita elektripaigaldises esinevate puuduste väljaselgitamiseks. Omanikel peaks teada olema, et elektripigaldist võib kasutusele võtta ja kasutada kui see vastab EOS § 11 sätestatud nõuetele ja on tehtud elektripaigaldise tehniline kontroll ning väljastatud elektripaigaldise kohta nõuetekohasuse tunnistus. Pärast kasutuselevõttu tuleb igas elektripaigaldises teostada perioodiliselt korralist tehnilist kontrolli vastavalt elektriohutusseaduses ettenähtud sagedusel. Tehnilise kontrolli korra ja sageduse on kehtestanud majandus – ja kommunikatsiooniminister. Näiteks kahe või enama korteriga elamutes tuleb korraline tehniline kontroll korterivaldajate ühiskasutuses olevas elektripaigaldises teostada üks kord viie aasta jooksul. Korterite elektripaigaldise korraline kontroll on küll vabatahtlik, kuid igati soovitatav.. Arvestades, et vanades kortermajades on korteri elektripaigaldis ligi 50 aastat vana ja kasutatud on seal enamasti alumiiniumjuhtmestikku, on soovitatav üllatuste vältimiseks enne talve tulekut ka korterite elektripaigaldisele teha tehniline kontroll.. Tehnilise kontrolli teostaja elektrohutusseaduse tähenduses on A-, B-, või C– tüüpi inspekteerimisasutuse kriteeriumile vastav inspekteerimisasutus. Samuti võib kuni 35 A peakaitsega elektripaigaldise korralist tehnilist kontrolli teostada ka majandustegevuse registris registreeritud elektritöö ettevõtja, kelle registreeringuandmetes on tehtud vastav märge. Vältima peaks firmasid kes elektripaigaldiste projekteerimise ja ehitamise järel ise ka oma töö vastu võtab. Sellisel juhul võivad möödalaskmised jääda avastamata. Elektripaigaldise tehnilist kontrolli peaks tegema sõltumatu ispekteerimisasutus.
Külm talv on möödas ja praegu on ülim aeg mõelda hoonete ja elamute elektri-paigaldiste korrastamisele.
 
17.05.2010
Jüri Laurson
Volitatud elektriinsener
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
 
orig
 
orig
 
orig
 
Copyright © Majaleht 2007

admin