TARTU MAJAOMANIKE ÜHINGU PÕHIKIRI

Põhikirja käesolev redaktsioon on vastu võetud Tartu Majaomanike Ühingu liikmete üldkoosolekul 4. aprillil 2008.a.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tartu majaomanike ( elamutega hoonestatud kinnistute, elamu hoonestusõiguse või korteriomandite omanike ) vaba tahte alusel tegutsev ja tulu mittetaotlev ühendus on eraõiguslik juriidiline isik, mille nimeks on TARTU MAJAOMANIKE ÜHING ( edaspidises põhikirja tekstis nimetatud ÜHING ).
1.2. ÜHINGU asukohaks on Tartu linn.
1.3. ÜHING on asutatud 26. veebruaril 1999.a. ning peab ennast1908 aastal asutatud Tartu Majaomanikkude Seltsi tegevuse ning eesmärkide edasiarendajaks.

2. EESMÄRK

ÜHINGU eesmärgiks on majaomanike ja kinnisvara omavate isikute aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu, nende huvide esindamine ja kaitsmine suhetes ametiasutuste ja organisatsioonidega ning nende abistamine nüüdisühiskonnaga kohanemisel.

3. LIIKMESKOND

3.1. ÜHINGUL võivad olla auliikmed ja tegevliikmed.
3.2. ÜHINGU auliikme staatuse võib kaalukatel põhjustel omistada füüsilistele isikutele, kellel on erilisi teeneid ÜHINGU eesmärgi elluviimisel või toetamisel või kes esindab ÜHINGU jaoks olulist väärtust oma elu, töö või isiksuse omaduste poolest.
3.3. ÜHINGU tegevliikmeks võib astuda iga Tartu linnas elamuga hoonestatud kinnistu, elamu hoonestusõiguse või korteriomandi omanik.
3.4. ÜHINGU liikmete arvestust peab juhatus.
3.5. ÜHINGUS peab olema vähemalt 30 liiget

4. LIIKMESTAATUSE OMANDAMINE JA OMISTAMINE

4.1. ÜHINGU tegevliikme vastuvõtmise otsustab juhatus liikmekandidaadi kirjaliku sooviavalduse alusel pärast tagastamisele mittekuuluva sisseastumismaksu tasumist.
4.2. ÜHINGU liikmeks astumise avalduse tagasilükkamise korral võib taotleja esitada juhatuse otsuse peale vaide, mille vaatab läbi (juhatuse otsuse kinnitades või tühistades) üldkoosolek.
4.3. ÜHINGU auliikme staatuse omistamise otsustab juhatuse motiveeritud ettepaneku heakskiitmise või tagasilükkamise teel üldkoosolek.

5. VÄLJAASTUMINE

5.1. ÜHINGUST võib välja astuda juhatusele kirjaliku sooviavalduse esitamisel.
5.2. Juhatus vormistab väljaastumise otsusega, milles määrab kindlaks välja astuva liikme ja ÜHINGU vahelised varalised suhted (õigused ja kohustused).

6. VÄLJAARVAMINE

6.1. ÜHINGUST võib üldkoosoleku otsusega liikme välja arvata alljärgnevatel juhtudel:

6.1.1. füüsilise isiku surma või juriidilise isiku lõppemise korral;
6.1.2. põhikirjas liikme kohta sätestatud tingimustele mittevastavuse korral;
6.1.3. varaliste kohustuste täitmisega olulise viivitamise korral;
6.1.4. juht- ja/või kontrollorganite otsuste eiramise korral;
6.1.5. põhikirja tahtliku rikkumise korral;
6.1.6. ÜHINGU vara, huvide või maine olulisel määral kahjustamise korral;
6.1.7. ÜHINGU, selle organi või liikme halvustamise või nende vastu mistahes vormis ja viisil lugupidamatuse avaldamise korral;
6.1.8. ÜHINGU huvidele või eesmärkidele vastutöötamise korral.

6.2. Juhatus teavitab liikme väljaarvamise küsimuse üldkoosoleku päevakorda võtmisest väljaarvatavaid ÜHINGU liikmeid, tutvustades neile asja kohta juhatusele teadaolevaid faktilisi asjaolusid. Liikme nõudmisel kuulatakse ta üldkoosolekul ära.

7. MAKSUD

7.1. ÜHINGU liikmed maksavad üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud summas liikmemaksu mitte harvem kui üks kord aastas.
7.2. ÜHINGU liikmeks astuda soovija maksab sisseastumismaksu, mis võrdub jooksva kalendriaasta liikmemaksu suurusega.
7.3. ÜHGINGU liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ega liikmemaksu ei tagastata.

8. PARTNERID JA TOETAJAD

8.1. ÜHINGUL võivad olla koostööpartnerid, kes toetavad oma tegevuse, tasuta või osaliselt tasustatava töö, teenuste osutamise või varaga ÜHINGU tegevust tervikuna või selle üksikuid üritusi või projekte.
8.2. ÜHING tutvustab aktiivselt oma partnereid ja nende panust ning võimaluse korral reklaamib partnerite poolt müüdavat kaupa ja/või teenuseid nii oma liikmeskonna hulgas kui ka laia avalikkuse ees.
8.3. ÜHINGU partnerite esindajatel on õigus osaleda ÜHINGU poolt korraldatavatel üritustel ja kasutada ÜHINGU andmepanku ÜHINGU juhatuse poolt kehtestatavatel soodustingimustel.
8.4. ÜHINGUL võivad olla toetajad, kes annavad ÜHINGU või selle mõne ürituse või projekti heaks isikliku töise või varalise panuse, mis lähtub ühelt poolt ÜHINGU vajadustest ja sõltub teiselt poolt toetaja reaalsetest võimalustest.
8.5. ÜHINGU partnerite esindajad ja toetajad võivad osaleda ÜHINGU üldkoosolekul.
8.6. ÜHINGU partnerite ja toetajate arvestust peab juhatus.

9. LIIKMETE ÕIGUSED

9.1. ÜHINGU au- ja tegevliikmel on õigus:

9.1.1. valida ja olla valitud ÜHINGU juht- või kontrollorganitesse;
9.1.2. osaleda sõna- ja hääleõigusega ÜHINGU üldkoosolekul ( juhul, kui jooksva aasta liikmemaks on koosoleku toimumise päevaks tasutud );
9.1.3. saada ÜHINGU juht- ja kontrollorganitelt teavet ÜHINGU tegevuse ja selle tulemuste kohta;
9.1.4. osaleda ÜHINGU poolt korraldatavatel üritustel juhatuse poolt võimaldatavatel soodustingimustel;
9.1.5. kasutada ÜHINGUS läbiviidavaid koolitusi ja nõustamisi juhatuse poolt võimaldatavatel soodustingimustel;
9.1.6. omandada ÜHINGU poolt kirjastatavaid või levitatavaid trükiseid ja muid väljaandeid juhatuse poolt võimaldatavatel soodustingimustel;
9.1.7. kasutada ÜHINGU andmepanku juhatuse poolt võimaldatavatel soodustingimustel;
9.1.8. kasutada ÜHINGU partnerite poolt müüdava kauba ja teenuste ostmise võimalust soodustingimustel;
9.1.9. kasutada juhatuse poolt väljatöötatava ja üldkoosoleku poolt kinnitatud statuudi kohaselt ÜHINGU atribuutikat;
9.1.10. taotleda juhatusele esitatava motiveeritud avaldusega ÜHINGULT kaitseaktsioonide või -menetluste algatamist nii isiklike kui ka ÜHINGU liikmeõiguste kaitseks;
9.1.11. taotleda juhatuselt kaalukatel põhjustel ja motiveeritud avaldusega liikme ÜHINGUST väljaarvamise menetluse alustamist;
9.1.12. algatada ja ellu viia majaomanike staatust või rolli ühiskonnas väärtustavaid, arendavaid või populariseerivaid, aga ka ÜHINGULE sissetulekuid võimaldavaid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte ning saada kasumlikkuse korral nendes osalemise eest ka oma panusele vastavat tasu;
9.1.13. taotleda juhatuselt motiveeritud avaldusega liikmemaksu maksmise tähtaja pikendamist või liikmemaksude maksmisest vabastamist.

10. LIIKMETE KOHUSTUSED

10.1. Auliikmetel ÜHINGU ees kohustusi ei lasu.
10.2. ÜHINGU tegevliikmel tuleb ÜHINGU ees täita alljärgnevaid mittevaralisi kohustusi:

10.2.1. tutvustada ja propageerida ÜHINGU eesmärki ja tegevust;
10.2.2. aidata jõukohaselt kaasa ÜHINGU eesmärgi elluviimisele, selleks vajalike ülesannete täitmisele ja ürituste korraldamisele;
10.2.3. aktiivselt osaleda ÜHINGU poolt korraldatud üritustel;
10.2.4. täita ÜHINGU põhikirja nõudeid ning juht- ja kontrollorganite otsuseid;
10.2.5. hoida oma tegevuse ja käitumisega kõrgel ÜHINGU ja majaomaniku mainet ning väärikust;
10.2.6. avaldada juhatusele ÜHINGU liikmete ja liikmekandidaatide arvestuse pidamiseks vajalikud isikuandmed ja sidevahendid ning teatada viivitamatult nende muutumisest;
10.2.7. hoiduda nii oma ÜHINGUGA seotud tegevuses kui ka tavaelus käitumisest, mis võib kahjustada, alavääristada või kompromiteerida majaomaniku staatust, ÜHINGUT ja/või selle liikmeid või partnereid.

10.3. ÜHINGU tegevliikmel lasuvad ÜHINGU ees alljärgnevad varalised kohustused
10.3.1. maksta ÜHINGUSSE astumisel üldkoosolek poolt kehtestatud suuruses tagastamisele mittekuuluvat sisseastumismaksu;
10.3.2. maksta kord kvartalis üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses tagastamisele mittekuuluvat aastamaksu;
10.3.3. Üldkoosoleku või juhatuse otsusega võib kehtestada käesolevas põhikirjas loetlemata varalisi ja/või mittevaralisi kohustusi, põhjendades nende vajadust ja kehtestades täitmise tähtaja, tingimused ning korra.
10.3.4. Liikme kirjaliku avalduse alusel võib juhatus mõjuvatel põhjustel liikme ajutiselt või alaliselt, osaliselt või täielikult liikmekohustuste täitmisest vabastada.

11. ÜHINGU STRUKTUUR

11.1. ÜHINGUL võivad olla alalised või ajutised juht- ja kontrollorganid.
11.2. ÜHINGU alalisteks juhtorganiteks on ÜHINGU liikmete üldkoosolek ja juhatus.
11.3. ÜHINGU alaliseks kontrollorganiks on üldkoosolek.
11.4. Üldkoosoleku otsusega võib põhjendatud vajadusel moodustada täiendavaid iseseisvate funktsioonidega alalisi organeid.
11.5. ÜHINGU alalised organid võivad põhjendatud vajadusel moodustada täiendavaid iseseisvate funktsioonidega ajutisi organeid ( toimkondi ).
11.6. Uue organi moodustamisel tuleb kehtestada tegevusstatuut, milles fikseeritakse selle nimetus, eesmärk, pädevus, koosseis, ajaline kestvus ja muud tegevuse reguleerimiseks vajalikud juhised.

12. ÜLDKOOSOLEK

12.1. Üldkoosolek on ÜHINGU kõrgeim ja alaline juht- ja kontrollorgan.
12.2. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised.
12.3. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas: jaanuari algul pidulik kokkuvõtlik üldkoosolek ja hiljemalt juunis koosolek, millel kinnitatakse aastaaruanne. Vajadusel toimuvad erakorralised üldkoosolekud juhatuse otsuse alusel või vähemalt 15 ühingu liikme nõudmisel ja vähemalt 7 päeva ette telefonitsi või kirja teel saadetava teatega, mis sisaldab üldkoosoleku päevakorda, toimumise aega ja kohta.
12.4. Erakorralisi koosolekuid võidakse kokku kutsuda juhatuse otsuse alusel või vähemalt 15 ÜHINGU liikme nõudmisel ja vähemalt 7 päeva ette telefonitsi või kirja teel saadetava teatega, mis sisaldab üldkoosoleku päevakorda, toimumise aega ja kohta.
12.5. Üldkoosoleku toimumise aeg avaldatakse ÜHINGU koduleheküljel ja vähemalt seitse päeva ette ka ajalehes, kuid isiklikke kutseid liikmetele ei saadeta.
12.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb ( või on teistele ÜHINGU liikmetele antud volikirjadega esindatud ) vähemalt 30 % ÜHINGU hääleõiguslikest liikmetest.
12.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid enne päevakorra juurde asumist juhatuse või koosolekust osalejate poolt tõstatatud ja häälteenamusega heakskiidetud küsimustes.
12.8. Üldkoosolek otsus on üldreeglina vastu võetud, kui selle poolt annab oma hääle üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud liikmetest.
12.9. Põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osaleva või esindatud ühingu liikme poolthäältest, eesmärgi muutmiseks aga 9/10 üldkoosolekul või kirjalikus vormis avaldatud ühingu liikme nõusolek.
12.10. Isikuvalimistel loetakse valituks kandidaat, kelle poolt üldkoosolekul osalevad või esindatud liikmed annavad enam hääli.

13. JUHATUS

13.1. Üldkoosolekul kuni viieks aastaks valitava juhatuse ülesandeks on juhtida ja esindada ÜHINGUT.
13.2. Juhatuse koosseisu valitakse ÜHINGU liikmete hulgast kolm kuni seitseteist ÜHINGU liiget.
13.3. Juhatuse liikme võib ÜHINGU üldkoosolek enne ametiaja lõppu tagasi kutsuda vaid üldkoosoleku poolt mõjuvaks tunnistatud põhjusel
13.4. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täimisel tehtud kulutuste hüvitamist ainult juhatuse otsusega määratud juhtudel.

14. JÄRELVALVE

14.1. Järelvalvet ühingu organite ja nende liikmete tegevuse otstarbekuse ja õigustatuse üle teostab ühingu liikmete üldkoosolek.
14.2. Üldkoosolek võib määrata konkreetse eesmärgi ja pädevusega revideerimisi või audiitorkontrolle.

15. ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

ÜHINGU ühinemise või jagunemise otsustab üldkoosolek.

16. LÕPETAMINE

16.1. ÜHINGU vabatahtliku lõpetamise otsustab üldkoosolek ja likvideerimise korraldab juhatus.
16.2. Peale võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara annab juhatus üle üldkoosoleku poolt määratud õigustatud isikutele.