Üldkoosolekud

Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas: jaanuari algul pidulik kokkuvõtlik üldkoosolek ja hiljemalt juunis koosolek, millel kinnitatakse aastaaruanne. Vajadusel toimuvad erakorralised üldkoosolekud juhatuse otsuse alusel või vähemalt 15 ühingu liikme nõudmisel ja vähemalt 7 päeva ette telefonitsi või kirja teel saadetava teatega, mis sisaldab üldkoosoleku päevakorda, toimumise aega ja kohta.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb (või on teistele ÜHINGU liikmetele antud volikirjadega esindatud) vähemalt 30 % ÜHINGU hääleõiguslikest liikmetest.
Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid enne päevakorra juurde asumist juhatuse või koosolekust osalejate poolt tõstatatud ja häälteenamusega heakskiidetud küsimustes.
Üldkoosolekul saavad sõna- ja hääleõigusega osaleda vaid need ÜHINGU liikmed, kes on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest või on tasunud jooksva aasta liikmemaksu hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeval.
Volikirja tekst, mis võimaldab volitada enda eest üldkoosolekul hääletama mõnda teist ÜHINGU liiget avaneb järgnevale lingile vajutades.

Volikiri.doc